PROJEKTOVANIE STAVIEB

Spoločnosť ARCHIZA spol. s r.o. ponúka vypracovanie kompletnej predprojektovej aj projektovej dokumentácie stavieb,
drobných stavieb a ich zmien. Projektovaním architektúry sa zaoberám od roku 2005. Pôsobím nielen v okrese Pezinok, ale aj v iných krajoch. Prácu vykonávam vždy profesionálne, či ide o jednoduchú stavbu rodinného domu, alebo o náročnejší projekt.

IZ – investičný zámer – obsahom je súhrn požiadaviek investora s námetným riešením umiestnenia stavby do lokality, ako
aj predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb a nákladov predmetného riešenia stavby.

DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie – slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
vo vzťahu k okoliu.

AŠ – architektonická štúdia – vzniká v prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora.
Obsahuje predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska.
Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady,
vizualizácie (3D model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.

PS – Projekt stavby pre stavebné povolenie – stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri
zmene stavby, napríklad pri prístavbe, nadstavbe, prestavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie
obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu
obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko – stavebnú časť, statický posudok,
zdravotnotechnické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.

RP – realizačný projekt – je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a
procesov, ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné
výkazy materiálov a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych
stavebných materiálov pri samotnej realizácii stavby.

PSV – projekt skutočného vyhotovenia stavby – v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a
stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte
sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.